Czytanie

Zajęcia indywidualne i specjalistyczne

Zajęcia LOGO

Głównym celem zajęć LOGO jest stymulowanie mowy, aby prawidłowo porozumiewać się z otoczeniem. Na zajęciach wykonywane są głównie ćwiczenia artykulacyjne.

Logopeda wprowadza do terapii także pracę nad usuwaniem wad wymowy, ćwiczenia oddechowe i fonacyjne.  Aby urozmaicić i uatrakcyjnić zajęcia LOGO, logopeda wykorzystuje wiele różnych pomocy np. gry planszowe, układanki i puzzle, karty, domino, historyjki obrazkowe, które są zgodne z zainteresowaniami wychowanka. Ćwiczenia logopedyczne pełnią również istotną funkcję w terapii autyzmu. Przed rozpoczęciem zajęć logopeda diagnozuje osobę pod kątem istniejących zaburzeń, co pozwala mu wprowadzić odpowiednią formę terapii. Regularna i systematyczna praca utrwala umiejętności w mówieniu i przynosi oczekiwane efekty.

Spotkania z pedagogiem

Pedagog jest osobą, do której wychowanek może zwrócić się w każdej chwili.

Indywidualne rozmowy z pedagogiem mają na celu wsparcie rozwoju wychowanków, pomoc w sytuacjach konfliktowych, gdy napotykają problem, z którym nie mogą sobie poradzić samodzielnie. W przypadku zaobserwowania zaburzeń rozwojowych, pedagog będzie starał się zminimalizować ich skutki oraz pokierować do odpowiednich instytucji.

Spotkania z psychologiem

 Psycholog jest osobą, która udziela wsparcia w kryzysie, stresie, konfliktach, trudnościach z nauką i koncentracją.

Spotkania z psychologiem mogą również pomóc w rozwoju i nabywaniu nowych umiejętności: np. komunikacji, asertywności czy umiejętności społecznych. Psycholog może również diagnozować na podstawie rozmowy oraz testów psychologicznych. Takie spotkania są dla wszystkich, którzy chcą opowiedzieć o swoich problemach, albo po prostu potrzebują rozmowy.

Zajęcia socjoterapeutyczne

Polegają na ćwiczeniu zachowań społecznych w różnych sytuacjach.

Organizujemy scenki oraz inne formy ćwiczeń, które pozwalają na uczenie się właściwego funkcjonowania społecznego, rozwijanie relacji interpersonalnych i właściwości psychicznych. Pozwalają lepiej zrozumieć siebie i innych.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Dają możliwość korygowania zaburzeń psychoruchowych lub uzupełniania braków, które utrudniają dziecku prawidłowy rozwój, a zarazem stanowią jedną z przyczyn niepowodzeń szkolnych.

Celem takich zajęć jest poprawa funkcjonowania zaburzonych analizatorów, ćwiczenie pamięci, koncentracji, doskonalenie czytania, pisania oraz motywowanie dzieci do pokonywania trudności.

Edukacja

Prowadzona w Spotach edukacja to proces mający na celu przekazywanie wiedzy, nabywanie umiejętności oraz kształtowanie postaw dzieci i młodzieży.

Edukacja to kształcenie i wychowanie. W różnych formach, pozaszkolnych i pozalekcyjnych, pomagamy w nadrabianiu zaległości, zrozumieniu trudnych tematów, odrabianiu lekcji w obszarze nauk ścisłych i humanistycznych. Inspirujemy do rozwoju zainteresowań. Wychowanie rozumiane jako kształtowanie postaw to w SIEMACHA Sopot proces ciągły. Każde zajęcia są szansą na zmianę prorozwojową, wzbogacanie postaw wobec siebie i świata.

System liderski

Nasza autorska metoda związana z metodyką wychowania rówieśniczego.

Na pewnym etapie rozwoju młodzi ludzie najbliższe relację zawiązują z rówieśnikami. Sprzyjamy powstającym więziom, wykorzystując zarazem ich ogromny potencjał. Kreowanie liderów młodzieżowych, ambitnych, zaangażowanych społecznie młodych ludzi,  będących przykładem dla pozostałych, to bardzo ważny cel naszych działań wychowawczych. System liderski realizowany jest poprzez pracę w grupach przygotowujących do pełnienia roli lidera.

Skip to content