Wyjazd do Pragi

W dniach 15–18 wrze­śnia lau­re­aci nagrody SREBRNA SIEMACHA mieli oka­zję zoba­czyć piękną Pragę.

Ten inten­sywny czas zapew­nił nam wiele pozy­tyw­nych wra­żeń, pozna­li­śmy histo­rię i kul­turę sto­licy Czech, mogli­śmy skosz­to­wać lokal­nych przy­sma­ków. Zwie­dzi­li­śmy magiczne zakątki Pragi, Oło­muńca i maje­sta­tyczną kate­drę w Kut­nej Horze.

Na prze­kór jesien­nej aurze humory dopi­sy­wały wszyst­kim, a wspól­nie spę­dzone chwile, cudowne widoki i nowe przy­jaź­nie zostaną z nami na zawsze. Dzię­ku­jemy bar­dzo, to był dla nas nie­zwy­kły czas i wyjąt­kowe wyróż­nie­nie.

Skip to content