Читання

Międzynarodowa wymiana młodzieży w Aurich

W dniach 26 listo­pada – 4 grud­nia 2022 r. wybrani wycho­wan­ko­wie pla­có­wek dzien­nych z Kra­kowa i Wro­cła­wia mieli oka­zję wziąć udział w mię­dzy­na­ro­do­wej wymia­nie w ramach pro­jektu Era­zmus. Oprócz wycho­wan­ków pocho­dzą­cych z Pol­ski, w wymia­nie wzięli udział ucznio­wie z rumuń­skiej szkoły Cole­giul Natio­nal „Tra­ian Doda” w Caran­se­bes oraz pra­cow­nicy i mło­dzież zwią­zana z orga­ni­za­cją Euro­pa­haus w Aurich.

Wycho­wan­ko­wie spę­dzili czas w malow­ni­czym mia­steczku w pół­nocno-zachod­niej czę­ści Nie­miec. Mło­dzież z trzech kra­jów pra­co­wała wokół poję­cia „liquid youth”, wspól­nie two­rząc defi­ni­cję, zasta­na­wia­jąc się nad wyzwa­niami oraz­ za­gro­że­niami, które cze­kają na nich we współ­cze­snym świe­cie. Tematy wcale nie były pro­ste, towa­rzy­szyły im liczne dys­ku­sje i wymiany opi­nii.

Pod­czas warsz­tatów, które odbyły się pod­czas wymiany, powstały prace gra­ficzne ilu­stru­jące zna­cze­nie trudno uchwyt­nego poję­cia, mło­dzież nagrała pod­cast, w któ­rym uczest­nicy dzie­lili się wła­snymi pomy­słami na bycie współ­cze­śnie mło­dym oraz stwo­rzyli gazetę, rela­cjo­nu­jącą naj­waż­niej­sze wyda­rze­nia z pobytu w Aurich.

Odwie­dzi­lśmy foka­rium, spa­ce­ro­wa­li­śmy brze­giem zamglo­nego morza, piliśmy tradycyjną fryzyjską herbatę a wie­czo­rami mie­li­śmy oka­zję poczuć wyjąt­kowy kli­mat na tra­dy­cyj­nym jar­marku bożo­na­ro­dze­nio­wym w Aurich i inte­gro­wać się pod­czas gier i wspól­nych roz­mów.

Oka­zuje się, że nie musimy mówić w tym samym języku, żeby nawią­zać piękne przy­jaź­nie. To była wspa­niała przy­goda i ogromna lek­cja dla wszyst­kich uczest­ni­ków.

Перейти до вмісту