KLUAZULA INFORMACYJNA W STOWARZYSZENIU SIEMACHA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

 • FORMULARZ KONTAKTOWY

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: RODO, informujemy, że:

 1.  Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie SIEMACHA z siedzibą w Krakowie,
  ul. Długa 42, 31-146 Kraków, NIP: 6762266260
  Telefon: +48 12 632 11 88
  Fax: +48 12 425 07 55
  E-mail: sekretariat@siemacha.org.pl
   
 2. Wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych jest Michele Sumiec,
  kontakt e-mail: iodo@siemacha.org.pl.
   
 3. Stowarzyszenie SIEMACHA przetwarza dane osobowe wyłącznie na podstawie prawnej oraz w celach, dla których zostały przekazane i bezpośrednio związanych z działalnością. Zapośrednictwem strony internetowej możemy gromadzić dane osobowe za pomocą formularza lub przesłania widomości e-mail na adresy podane w zakładce „Kontakt”.
  Podstawa oraz cel przetwarzania:
  udzielenie odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadniony interes – udzielenie odpowiedzi na przesłaną wiadomość.
  Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu wskazanego powyżej.
   
 4. Dane są przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz uzasadniony prowadzoną współpracą, a także przepisami prawa, z systematyczną kontrolą oceny ich przydatności oraz rozpatrywaniem wniosków osób, których dane dotyczą.
   
 5. Osoba, której dane dotyczą, może żądać dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych do innego podmiotu oraz do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych – w tym celu powinna skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iodo@siemacha.org.pl. lub pod adres ul. Długa 42, 31-146 Kraków z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”. Osoba, której dane dotyczą ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
   
 6. Realizacji żądań i wniosków osoby, której dane dotyczą w zakresie wskazanym w ust. 5 powyżej, zostanie podjęta bezzwłocznie, o ile nie będzie to sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa.
   
 7. Administrator może przekazywać dane osobowe podmiotom przetwarzającym działającym w imieniu Administratora np. usługi IT – takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem, od których wymagane jest zachowanie poufności, bezpieczeństwo informacji oraz stosowanie odpowiednich środków ochrony danych. Dane mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
   
 8. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora w związku z działalnością Stowarzyszenia Siemacha nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
   
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych oraz państw trzecich.
   
 10. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia pełnej, adekwatnej i skutecznej ochrony danych osobowych.